Top News

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym

28 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która w istotny sposób zmienia rolę sądów administracyjnych dając im możliwość merytorycznego orzekania w sprawach.

Od 1 maja nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

1 maja br. wejdą w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające regulacje w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy.

Prace KE nad nową europejską agendą w dziedzinie migracji

W Komisji Europejskiej trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem nowego europejskiego programu w dziedzinie migracji. Ma to być pierwszy dokument KE, w którym podejście do migracji zostanie przedstawione w sposób holistyczny i kompleksowy.

Spada liczba bezrobotnych cudzoziemców

Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni wyniosła na koniec 2014 r. ok. 3,9 tys. osób, co stanowi ok. 0,21% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca 2013 r. (ok. 4,5 tys.) spadek wyniósł 13,4% i wpisał się w ogólną tendencję spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Polsce.

Zaostrzenie zasad rejestracji oświadczeń pracodawców w Warszawie

Od 7 kwietnia br. urząd pracy w W-wie stosuje nowe zasady rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy (w ramach tzw. uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców).
Europejska Sieć Migracyjna

Baza kontaktowa

Baza kontakotwa

Polecamy

ESM
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Straż Graniczna
MPIPS
GUS
Rada do Spraw Uchodźców

Aktualności