Europejska Sieć Migracyjna Migracje do Polski w 2013 r. w liczbach - Aktualności -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Migracje do Polski w 2013 r. w liczbach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty związane z trendami w zakresie imigracji do Polski w 2013 r. Prezentowane dane statystyczne odnoszą się do okresu od 1 stycznia do 9 grudnia br.

Pełne dane za 2013 rok Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikuje najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Podyktowane jest to trwającymi pracami nad uruchomieniem przez Urząd nowego systemu informatycznego.

Ochrona udzielana cudzoziemcom na terytorium Polski:

 • w 2013 r. przyjęto najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy w RP w dotychczasowej historii polskiego systemu azylowego (wnioski złożyło ponad 15 tys. osób, przy czym 2/3 z nich zarejestrowano w pierwszym półroczu - ponad 10 tys.),
 • rekordowa (dwukrotnie większa niż w 2012 r.) była również liczba wniosków o przejęcie odpowiedzialności za wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na terytorium innego państwa członkowskiego (w ramach tzw. rozporządzenia dublińskiego) – około 10 tys. (2/3 z nich wpłynęło do Polski w drugim półroczu); głównie wpłynęły one z Niemiec – 71% wszystkich wniosków oraz Francji – 9%,
 • wśród osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, 85% to obywatele Rosji; w dalszej kolejności to: obywatele Gruzji - 8%, Syrii – 2%, Armenii i Kazachstanu – odpowiednio po 1%,
 • liczba osób w procedurze uchodźczej będących pod opieką UdSC wynosiła średnio 3,5 tys. osób,
 • Szef UdSC wydał ponad 19 tys. decyzji, przy czym 85% to decyzje umarzające postępowanie, 12% - decyzje negatywne, 1,5% - decyzje przyznające zgodę na pobyt tolerowany, 1% - status uchodźcy, a 0,5% - ochronę uzupełniającą
 • status uchodźcy nadano głównie obywatelom Syrii - 35%, osobom bez obywatelstwa  (pochodzenia syryjskiego) – 13%, obywatelom Rosji – 12%, Afganistanu i Białorusi – odpowiednio po 10%,
 • ochronę uzupełniającą udzielono głównie: Rosjanom – 65%, Syryjczykom – 15%, obywatelom Kazachstanu i Somalii – odpowiednio po 5% oraz obywatelom Ukrainy – 4%,
 • zgodę na pobyt tolerowany wydano głównie obywatelom Rosji – 70%, Gruzji – 16%, Armenii – 6%, Ukrainy – 2% i Kirgistanu – 1%,
 • decyzje negatywne otrzymali głownie: Rosjanie – 68%, Gruzini – 18%, obywatele Armenii – 4%, obywatele Ukrainy – 2%, obywatele Kazachstanu i Wietnamu – odpowiednio po 1%,
 • uznawalność wniosków uchodźczych wyniosła 25%,
 • Rada do Spraw Uchodźców wydała około 1,2 tys. decyzji, w tym 80% stanowiły decyzje utrzymujących decyzje Szefa UdSC.

Legalizacja pobytu cudzoziemców:

 • w 2013 r. przyjęto 35 tys. wniosków o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, z czego 1/3 z nich złożyli obywatele Ukrainy, a w dalszej kolejności obywatele Chin,
 • w sprawach o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się (w sumie 4,5 tys. wnioskodawców)  wrosła liczba wniosków składanych w związku z małżeństwem z obywatelem polskim (zdecydowana większość wniosków składanych przez obywateli Turcji, Nigerii, Egiptu i Tunezji); wśród uzyskujących to zezwolenie (3,5 tys. osób) dominują: obywatele Ukrainy (46%), Białorusi (17%), Rosji (6%), Turcji, Egiptu i Tunezji (odpowiednio po 2%),
 • wzrosła liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (ponad 2 tys. osób); decyzje pozytywne otrzymali głównie obywatele Wietnamu (35%), Ukrainy (22%), Armenii (8%), Chin (7%) i Rosji (4%),
 • na terytorium Polski wydano (przedłużono) 3 tys. wiz (najczęściej obywatelom Rosji, Ukrainy, Filipin, Indii i Białorusi),
 • wystawiono około 80 tys. zaproszeń, przeważnie głównie obywatelom Białorusi, obywatelom Ukrainy, Rosji, Chin i Mongolii,
 • wniosek o zarejestrowanie pobytu w Polsce złożyło 9 tys. obywateli państw UE (głównie obywateli Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Francji),
 • decyzje o wydaleniu wydano wobec 1 tys. cudzoziemców (głównie obywatelom Rosji, Ukrainy, Gruzji, Wietnamu i Białorusi); 6,5 tys. cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium RP (głównie obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Wietnamu),
 • komendanci placówek SG odmówili wjazdu 34 tys. osób (najczęściej obywatelom Ukrainy, Rosji, Gruzji, Białorusi i Armenii).

Liczba ważnych zezwoleń pobytowych:

 • wg stanu na 9 grudnia 2013 r. ważne karty pobytu posiada 121 tys. cudzoziemców,
 • połowa kart pobytu wydana była w związku z zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, 42% - na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, a 7,5 tys. dla rezydentów długoterminowych,
 • karty pobytu wydane cudzoziemcom w związku z objęciem ich różnymi formami ochrony otrzymało: 888 osób, którym nadano status uchodźcy, 2 446 – ochronę uzupełniającą, w 1 838 – pobyt tolerowany,
 • najwięcej ważnych kart pobytu posiadali obywatele Ukrainy (31%), Wietnamu (11%), Rosji  (10%), Białorusi (9%), Chin i Armenii (odpowiednio po 4%), Turcji, Indii i USA (po 2%) oraz Korei Południowej (1,5%),
 • najwięcej obywateli UE - posiadaczy ważnych dokumentów pobytowych pochodziło z: Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii.

Źródło: Materiał UdSC

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry