Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

  • Źródło: Fotolia © katie_martynova

"Rodzina 500 plus" również dla cudzoziemców

Nowy program rządowy "Rodzina 500 plus", zakładający powstanie systemowego wsparcia dla rodzin w postaci świadczenia wychowawczego, obejmie również rodziny cudzoziemskie.

Prawo do świadczeń oferowanych w ramach programu przysługuje cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.  

Wszyscy z wymienionych wyżej cudzoziemców, będą mogli otrzymać nieopodatkowane wsparcie finanasowe w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego (mniej niż 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), oraz na drugie dziecko i kolejne, bez konieczności spełnienia dodatkowych kryteriów dochodowych, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać ww. świadczenie wychowawcze (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Program zacznie obowiązywać 1 kwietnia br.

Więcej szczegółów na temat funkcjonowania Programu dostępnych jest na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry