Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

 • Źródło: Fotolia © Dan Kosmayer

Migracje w nowej strategii średniookresowej Polski

Do końca września br. potrwają szerokie konsultacje społeczne projektu dokumentu: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który jest uszczegółowienie przyjętego przez Radę Ministrów na początku roku „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” nazwanego też tzw. planem Morawieckiego.

W dokumencie znalazło się wiele odniesień do założeń nowej polityki migracyjnej. Mowa o nich zarówno w kontekście zmian demograficznych, reform rynku pracy, systemu kształcenia, systemu opieki zdrowotnej jak i bezpieczeństwa narodowego.

Podstawowym założeniem przyjętym w Strategii jest to, iż właściwie realizowana polityka migracji zarobkowych sprzyja rozwojowi gospodarczemu państwa i regionów. Obecnie jest ona oceniania pozytywnie, bowiem w ciągu ostatnich kilku lat Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla migrantów - zwłaszcza z państw trzecich. Niemniej jednak, w dokumencie wybrzmiewa to, iż przyszłości w celu wypełnienia luki w wymagających kwalifikacji branżach, niezbędne będzie prowadzenie polityki zachęcającej migrantów o wysokich kwalifikacjach do przyjazdu do Polski.

W Strategii podkreślono ponadto, że niekontrolowane formy migracji stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa granic. Zobrazowaniem tego jest obecny kryzys migracyjny w Europie. Konieczne staje się zatem zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako warunek dla rozwoju kraju.

Wśród rekomendowanych działań znalazły się:

 • prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej, poprzez niwelowanie efektów takich, jak trwały odpływ wysoko wykwalifikowanych kadr z rynku krajowego, w tym ograniczanie zjawiska emigracji zarobkowej wykształconej kadry medycznej poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego do podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie medycznym w kraju. Działanie na rzecz ograniczenia emigracji długookresowej i tworzenie zachęt do powrotu do kraju Polaków wraz z zasobem cennych umiejętności nabytych podczas pracy za granicą,
 • prowadzenie aktywnej i odpowiedzialnej polityki imigracyjnej, ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców, pozwalającej jednocześnie unikać zaniżania standardów w obszarze zatrudnienia; w ramach tej polityki planowane jest m.in. wprowadzanie ułatwień dla cudzoziemców o kwalifikacjach potrzebnych na polskim rynku pracy, a także doskonalenie systemów monitorowania zatrudniania cudzoziemców oraz współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi w obszarze migracji zarobkowych do Polski,
 • tworzenie ścieżek imigracji dla wybranych kategorii cudzoziemców, m.in. dla pracowników wysoko wykwalifikowanych z kwalifikacjami i kompetencjami najbardziej dostosowanymi do potrzeb polskiego rynku pracy, opartych na prawie do zatrudnienia i możliwości podjęcia zatrudnienia bez konieczności otrzymania wcześniejszej oferty od pracodawcy; wprowadzenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej dla cudzoziemców, uzyskiwanie dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców, którzy mogą wykazać pozytywną historię migracyjną; dbanie o odpowiednie rozwiązania na poziomie unijnym, które będą wspierać (a przynajmniej nie ograniczać) polskie potrzeby w tym zakresie,
 • dostosowanie polityki i usług rynku pracy do zmieniających się potrzeb, wynikających m.in. ze zmian demograficznych (mniejszy udział nowych zasobów pracy, rozwój oferty dla migrantów ekonomicznych),
 • wzmocnienie ochrony granic i kontrola migracji w ramach kierunku interwencji, która przewiduje:
 • wzmocnienie Straży Granicznej i innych instytucji odpowiedzialnych za wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium Polski oraz za zwalczanie przestępstw z ich udziałem,
 • zwiększenie skuteczności wykorzystywania instrumentów polityki wizowej do przeciwdziałania nielegalnej imigracji,
 • ograniczanie kanałów nielegalnej imigracji poprzez dokonanie zmian legislacyjnych oraz skuteczniejsze wykrywanie i karanie podmiotów ułatwiających nielegalną imigrację,
 • wzmocnienie kontroli prowadzonej w trakcie postępowań administracyjnych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców,
 • zwiększenie skuteczności organów ścigania m.in. poprzez ich wyposażenie w instrumenty umożliwiające bezpośredni wgląd w przepływy finansowe osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Ponadto w dokumencie przewidziano do przygotowania i realizacji do roku 2020 następujące projekty strategiczne:

 • ‘Polska - Twoje miejsce na przyszłość’ - usprawnienie zarządzania procesami migracyjnymi w celu pozyskania pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach i zapewnienia im możliwości rozwoju na polskim rynku pracy;
 • opracowanie i przyjęcie nowej polityki migracyjnej - dokumentu o charakterze programowym, uwzgledniającym problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego, umożliwiającego koordynację działań podmiotów realizujących zadania w  ramach reakcji państwa na zjawiska migracyjne, szybkie reagowanie w przypadkach nagłych zmian w sytuacji migracyjnej kraju lub Europy, realizację potrzeb polityki gospodarczej i społecznej, adresowanych do instytucji zajmujących się problematyką migracji oraz współpracę właściwych służb i instytucji;
 • ‘Studiuj i pracuj w Polsce’ – projekt zmierzający do likwidacji luki kapitału ludzkiego w kluczowych branżach polskiej gospodarki, poprzez zachęcanie studentów cudzoziemców do studiowania i pracy w Polsce, jak również wsparcie studiowania w Polsce dzieci polskich repatriantów.

Z projektem Strategii można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

***

Strategia przedstawia zarys nowego modelu rozwoju Polski w perspektywie roku 2020 i 2030. Powstała na podstawie „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, a także prac prowadzonych od maja br. w ramach 12 międzyresortowych grup roboczych Ministerstwa Rozwoju.

do góry