Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Włączanie organizacji pozarządowych w działania krajowej sieci migracyjnej w Zarządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji

W dniu 5 stycznia 2017 roku opublikowane zostało Zarządzenie nr 63 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019. Jednym z elementów programu jest działanie na rzecz wzmocnienia współpracy w ramach Krajowej Sieci Migracyjnej ESM.

  • Fotolia_82156299
    Fotolia_82156299

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęto program współpracy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019.

W ramach zagadnień które mają być wspierane w ramach współpracy z podmiotami pozarządowymi jest kwestia przygotowania i wdrazania polityki migracyjnej państwa, również poprzez współpracę w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej. Istotnym z tego punktu widzenia jest wskazanie Krajowej Sieci Migracyjnej jako platformy współpracy. 

Jednym z celów przewidzianych na rok 2017 jest m.in.:

1. włączenie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w dialog dotyczący polityki migracyjnej Polski,

2. zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy w opracowywaniu, realizacji i monitorowaniu działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także
3. włączanie organizacji pozarządowych w działania krajowej sieci migracyjnej.
 
To ostatnie zadanie realizowane będzie przez:
  • upowszechnianie wśród zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych informacji o działaniach (np. badaniach, konferencjach) Europejskiej Sieci Migracyjnej.
  • współpracę przy tworzeniu raportów Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej.
  • umożliwianie organizacjom pozarządowym upowszechniania przygotowanych przez nie publikacji/informacji (w tym za pośrednictwem strony internetowej www.emn.gov.pl).
  • udostępnianie danych kontaktowych do organizacji pozarządowych partnerom zagranicznym i krajowym, zainteresowanym podjęciem współpracy lub uzyskaniem określonych informacji.

 

do góry