Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Komunikat Fińskiej Służby Migracyjnej w związku z atakiem terrorystycznym w Turku.

Kilka dni temu Fińska Służba Migracyjna wydała komunikat dotyczący przyznawania azylu uchodźcom. Jest on reakcją na atak terrorystyczny, który miał miejsce 18 sierpnia br. w najstarszym fińskim mieście, byłej stolicy Finlandii – Turku. Zamach ten jest szeroko komentowano w fińskich mediach. Fińska Służba Migracyjna w swoim komunikacie przypomniała, że instytucją odpowiedzialną za prowadzenie dochodzenia w związku z popełnionym przestępstwem przez osobę ubiegającą się o azyl jest policja. W jej kompetencji jest również informowanie społeczeństwa. W komunikacie Fińskiej Służby Migracyjnej możemy także przeczytać m.in., że jeśli sprawcą przestępstwa jest osoba ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy, której wniosek o azyl jest w toku, przestępstwo i sprawa azylowa sprawcy badane są oddzielnie. Jeśli przestępstwo jest zabójstwem, wniosek azylowy sprawcy jest rozpatrywany w szybszym trybie (ang. fast-tracked).

Fińska Służba Imigracyjna na podstawie ustawodawstwa może odmówić wjazdu lub może deportować wszystkich skazanych przestępców. W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pobyt lub negatywnego rozpatrzenia  wniosku o azyl, osoba musi opuścić kraj. Przy podejmowaniu decyzji o odmowie i zakazie wjazdu do Finlandii brane są pod uwagę wszelkie popełnione przestępstwa przez ubiegającego się azyl. Długość zakazu wjazdu zależy od wagi wykroczenia.

Deportacja dotyczy usunięcia osób, które posiadały zezwolenie na pobyt. Jeśli osoba nie otrzymała zezwolenia na pobyt w Finlandii, terminem urzędowym jest „odmowa wjazdu”. Wszystkie decyzje o deportacji osoby z kraju są podejmowane na podstawie ogólnej oceny prawnej sprawy. Przy podejmowaniu decyzji o wydaleniu danej osoby z Finlandii brane są pod uwagę jej więzi z Finlandią, np. długość pobytu w Finlandii, rodzina, praca lub studia.

W komunikacie zwraca się również uwagę, że władze fińskie nie mogą odmówić azylu na podstawie przestępstwa popełnionego w Finlandii. Jeśli osoba ubiegająca się o azyl posiada prawo do azylu i ma status uchodźcy, jej wniosek o azyl nie może zostać odrzucony, nawet jeśli popełniono poważne przestępstwo w Finlandii. Opiera się to na Konwencji Genewskiej i Fińskiej Ustawie o Cudzoziemcach.

Fińska ustawa o cudzoziemcach stanowi, że azyl nie jest przyznawany cudzoziemcom, jeśli popełnili oni, lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa zbrodni wojennej lub zbrodni przeciwko ludzkości przed wjazdem na terytorium Finlandii. Azyl nie zostanie również przyznany cudzoziemcowi, który dopuścił się poważnego przestępstwa (nie mającego podstaw politycznych) poza Finlandią, przed wjazdem do Finlandii lub aktem naruszającym cele i zasady Narodów Zjednoczonych.

Ponadto, w Finlandii można odmówić wydania dokumentu pobytowego na podstawie ochrony uzupełniającej cudzoziemcowi, który popełnił przestępstwo. Jednakże nawet osoby, które popełniły poważne przestępstwa, nie mogą zostać usunięte z Finlandii, jeśli grozi im kara śmierci lub egzekucja, tortury, prześladowania lub inne nieludzkie lub poniżające traktowanie w ich kraju ojczystym. To tak zwana zasada non-refoument, którą Fińska Służba Migracyjna kieruje się we wszystkich przypadkach i znajduje ona swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Finlandii, Fińskiej Ustawie o Cudzoziemcach i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Osobie ubiegającej się o azyl, a która popełniła przestępstwo i która nie ma prawa do azylu, nie ma statusu uchodźcy i może bezpiecznie wrócić do swojego kraju pochodzenia, odmawia się wjazdu na terytorium Finlandii. Co istotne, osoby pozostające w Finlandii nadal podlegają odpowiedzialności karnej. Nawet jeśli osoba ubiegająca się o azyl nie jest zmuszona do opuszczenia Finlandii z powodu przestępstwa popełnionego w Finlandii, musi ona odbyć karę w fińskim więzieniu.

Cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy, ma również prawo do połączenia się z rodziną, ale zezwolenia na pobyt nie są przyznawane członkom rodziny cudzoziemców przebywającym w więzieniu. Przestępca może zostać deportowany po wyroku więzienia, jeśli okoliczności, które zakwalifikowały go przyznania statusu uchodźcy, uległy zmianie tak, że osoba ta nie ma już prawa do azylu w Finlandii.

Status uchodźcy można cofnąć w kilku przypadkach: jeśli okaże się, że nie przyznano azylu lub ochrony uzupełniającej ze względu na to, że osoba ubiegająca się o azyl popełniła przestępstwo lub istnieją uzasadnione podstawy do podejrzenia, że popełniła przestępstwo przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości przed wjazdem do Finlandii; dopuściła się poważnego przestępstwa (nie mającego podstaw politycznych) poza Finlandią przed wjazdem do Finlandii lub aktu naruszającego cele i zasady Narodów Zjednoczonych. Innym przypadkiem kiedy status uchodźcy może zostać cofnięty jest sytuacja, w której stwierdzono, że osoba ubiegająca się o azyl celowo podała nieprawdziwe informacje lub ukryła istotne fakty.

do góry