Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Prace nad nową Koncepcją polityki migracyjnej Republiki Kazachstanu na lata 2017-2021

W ubuiegłym tygodniu na posiedzeniu rządu Republiki Kazachstanu została omówiona nowa koncepcja polityki migracyjnej Republiki Kazachstan na lata 2017-2021, która została opracowana zgodnie z zaleceniami prezydenta w ramach posłania do narodu pn. „Trzecia modernizacja Kazachstanu. Globalna konkurencyjność”. Główne cele koncepcji polityki migracyjnej, przewidzianej na lata 2017-2021, to: wypełnienie potrzeb gospodarki w zakresie niezbędnej siły roboczej, ukierunkowanie migracji na średniookresowe i długoterminowe cele i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; tworzenie optymalnego systemu rozmieszczania ludności na terytorium Republiki Kazachstanu; zapewnienie bezpieczeństwa narodowego kraju w kontekście zagrożeń związanych z migracją.

Podczas posiedzenia rządu minister Pracy i Ochrony Socjalnej Ludności Republiki Kazachstan Tamara Duisenova poinformowała, że w celu poprawy klimatu inwestycyjnego w tym roku nastąpiły zmiany w ustawodawstwie migracyjnym Kazachstanu dotyczące migracji zarobkowej. Minister T. Duisenova zwróciła uwagę, że w określeniu dalszej strategii rozwoju polityki migracyjnej zostało wykorzystane doświadczenie krajów OECD, gdzie dominuje głównie migracja długoterminowa lub migracja „mieszana”. Pozwala to na przyciągnięcie wykwalifikowanych specjalistów do innowacyjnych sektorów gospodarki i rozwijanie przedsiębiorczości. Pomimo pewnych kosztów taka polityka tworzy „poduszkę bezpieczeństwa” niezbędną dla gospodarki rynkowej.

„Proponowane reformy mają na celu ograniczenie przepływu nielegalnej migracji, dalszą liberalizację mechanizmów przyciągania wykwalifikowanych specjalistów, tworzenie warunków integracji imigrantów zarobkowych”, podsumowała T. Duisenova

Z kolei minister spraw wewnętrznych Kazachstanu Kalmukhanbet Kasymov poinformował, że ze względu na fakt, że w ostatnich latach Kazachstan tworzy korzystny klimat dla inwestycji, uruchomił bezwizowy ruch dla obywateli ponad 60 krajów, trwa upraszczanie procedur ich rejestracji w kraju, likwiduje się bariery administracyjne dla migracji zarobkowych.

Szef MSW Kasymov zwrócił uwagę, że Koncepcja przewiduje m.in. dalsze wzmacnianie kontroli migracji prowadzonych przez policję. W szczególności Koncepcja przewiduje opracowanie ram prawnych i systemu kontroli imigracji w kraju, likwidacja zorganizowanych kanałów nielegalnej migracji, a także kontynuowanie współpracy międzynarodowej i zawieranie umów o readmisji.

Według danych Ministerstwa Gospodarki Narodowej Kazachstanu, populacja kraju na 1 czerwca 2017 r. wyniosła 18,014 mln osób, z czego ludność miejska to 10,358 mln osób, (57,5%), ludność wiejska to 7,656 mln osób (42,5%). W porównaniu do 1 czerwca roku 2016 liczba ludności wzrosła o blisko 240 tyś. osób.

Zgodnie z Koncepcją polityki migracyjnej Kazachstanu, aby osiągnąć cele w niej zaplanowane, należy podjąć następujące zadania:

  • stworzyć skuteczny system zagranicznych migracji zarobkowych, zorientowany na cele rozwoju społecznego i gospodarczego kraju oraz stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego dla kraju;
  • stworzyć skuteczny system migracji etnicznych, mający na celu stworzenie sprzyjających warunków adaptacji i integracji dla emigrantów etnicznych przybywających do Republiki Kazachstanu;
  • wzmocnienie działań mających na celu ograniczenie nielegalnej migracji;
  • stworzenie skutecznego systemu wewnętrznej migracji ludności, ukierunkowanego na cele rozwoju społecznego i gospodarczego kraju.

Należy zwrócić uwagę, że Rząd Kazachstanu w celach ochrony wewnętrznego rynku pracy, co roku ustanawia kwotę osób zagranicznych specjalistów, którzy mogą pracować w Kazachstanie. Na 2017 r. kwota ta została zatwierdzona, według rodzajów działalności gospodarczej na poziomie, 0,6% w stosunku do siły roboczej, co stanowi 54,1 tyś. osób. Według danych za 1 kwietnia 2017 r. w Kazachstanie pracowało 28 842 cudzoziemców według następujących kategorii:

  • pierwsza (kierownicy i ich zastępcy) – 1 944 (6,8%)
  • druga (kierownicy działów – 5 889 (20,4%)
  • trzecia (specjaliści) – 14 391 (50,1 %)
  • czwarta (wykfalifikowani robotnicy) – 5 765 (20%)
  • pracownicy do sezonowych prac – 780 (2,7%)
  • w ramach przejścia w ramach korporacji – 306

Liczba firm, które sprowadziło do pracy cudzoziemców wyniosła 3 786, w których pracowało 489 906 obywateli Kazachstanu, co stanowiło 94,3% wszystkich pracowników.

Pracownicy, którzy przyjechali do pracy do Kazachstanu pochodzili przede wszystkim z:

Chin – 12 400 (43%)

Turcji – 3 271 (11,3%)

Uzbekistanu – 2 256 (7,8%)

Wielkiej Brytanii – 1 243 (4,3%)

Indii – 1226 (4,2%)

Najwięcej cudzoziemców pracowało w budownictwie (16 183 – 56,1% wszystkich cudzoziemców oficjalnie pracujących w Kazachstanie), przemyśle mineralnym (2 282 – 7,9%), oraz w różnego rodzaju usługach (2 254 – 7,5%) i przemyśle przetwórczym (1 274 – 4,4%).

do góry