Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Raport z działalności Europejskiego Centrum ds. Przeciwdziałania Przemytowi Migrantów przy Europolu

Dokument obejmuje dwuletni okres funkcjonowania Centrum i zawiera szczegółowy przegląd najnowszych osiągnięć i trendów w obszarze przemytu migrantów. Raport koncentruje się na takich obszarach jak fałszowanie dokumentów, nadużywanie ruchu bezwizowego, wykorzystywanie mediów społecznościowych przez grupy przestępcze, metody ich działania.

Autorzy raportu wskazują, że od czasu kryzysu migracyjnego w 2015 r., przemyt migrantów stał się dużym, lukratywnym rynkiem przestępczym, a przemyt migrantów w dalszym ciągu stanowi wysoce rentowny biznes, w którym grupy kryminalne cieszą się niskim ryzykiem wykrycia. Model biznesowy przestępców zaangażowanych w tę zbrodnię stale ewoluuje i reaguje na dynamikę oraz potrzeby przepływów migracyjnych. Wpływ na trasy migracji i sposoby działania przemytników ma szereg czynników, w tym rozwój polityki, działania organów ścigania, a także preferencje dotyczące budżetu i podróży nielegalnych migrantów. W dokumencie zwraca się również uwagę, że przestępcy szybko dostosowują się do zmian i wykazują dużą wszechstronność w zakresie środków transportu i technologii z których korzystają. Grupy przestępcze stają się coraz bardziej zorganizowane, tworząc wyrafinowane profesjonalne sieci, działające transnarodowo, począwszy od krajów z których pochodzą migranci do krajów docelowych.

W raporcie położony jest akcent na następujące obszary tematyczne:

  • Oszustwa związane z dokumentami: jest to kluczowy czynnik przemytu migrantów. Zwiększa się liczba fałszywych lub w sposób nieuczciwy uzyskanych od przemytników dokumentów, które umożliwiają nielegalnym migrantom wjazd i wyjazd na terytorium UE, a także zmianę z nieuregulowanego na legalny status pobytu pod fałszywym pretekstem lub za pomocą fałszywych tożsamości.
  • Nadużycie bezwizowe: nielegalni migranci próbują dostać się do UE przez kraje niebędące członkami UE na Bałkanach, korzystając z ruchu bezwizowego. Kilka państw bałkańskich wprowadziło liberalizację wizową dla obywateli m.in. Chin, Gwinei Bissau, Iranu czy Turcji, co pozwala obywatelom tych państw dostać się do kraju jako turyści z prawem do pobytu do 30 dni.
  • Media społecznościowe: są one nadal szeroko wykorzystywane do reklamowania usług przemytniczych. Przestępcy stosują różne techniki marketingowe, na przykład oferując zniżki dla dodatkowych migrantów, takich jak członkowie rodziny, lub dostarczając całe pakiety przemytu z fałszywymi dokumentami podróży i tożsamości.
  • Sposób działania: Przestępcy do przemytu migrantów przez granice stosują wyrafinowane metody, które jednocześnie często zagrażają życiu samych migrantów. Coraz częściej zgłaszane są do Europolu przypadki, kiedy nielegalni migranci wykrywani są w specjalnie zbudowanych, hermetycznych przedziałach, a nawet w przestrzeniach za silnikami w furgonetkach, ciężarówkach, samochodach i pociągach towarowych.
  • Multi-przestępczość: Udział zorganizowanych grup przestępczych (prowadzących jednocześnie działania przestępcze w wielu obszarach) w przemyt migrantów i inną przestępczą działalność jest znaczny. Przyczyna wysokiej tzw. multi-przestępczości tkwi w naturze przemytu migrantów. Jest to bardzo dochodowy przestępczy biznes o stosunkowo niskim poziomie ryzyka.

W sprawozdaniu scharakteryzowane są również główne szlaki migracyjne.

  • Central Mediterranean route: Libia pozostaje głównym „punktem wyjścia” do Europy. w 2017 r. wykryto ogółem 118 962 nielegalnych imigrantów (-34%, EBCGA). Udało się także ustalić nowe miejsca odlotów w Tunezji i Algierii.
  • Western Mediterranean: w 2017 r. liczba nielegalnych imigrantów na tej trasie zwiększyła się ponad dwukrotnie; w łącznej liczbie 23 143 wykryć większość stanowiły obywatele Maroka, Algierii i Wybrzeża Kości Słoniowej (EBCGA).
  • Western Balkans: szlaki migracyjne w regionie Bałkanów Zachodnich są często odzwierciedleniem coraz bardziej restrykcyjnych środków kontroli granicznej i polityki migracyjnej/wizowej. Sieci przemytnicze działające w regionie szybko dostosowują się do zmian i są w stanie dynamicznie przesuwać trasy.
  • UK-France border: zorganizowane grupy przestępcze działające w Belgii i Francji świadczą usługi przemytu migrantom próbującym wjechać do Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania). Szczególnie ugruntowaną pozycję w tym regionie mają albańskie organizacje przestępcze, które odgrywają ważną rolę w przemycie głównie własnych obywateli.

Europejskie Centrum ds. Zwalczania Przemytu Migrantów przy Europolu zostało utworzone na początku 2016 roku po okresie wysokiej dynamiki migracji do Europy. Europol ustalił, że wielu migrantów podczas swoich podróży korzystało z pomocy organizacji przestępczych. Głównym zadaniem Europejskiego Centrum walce z przemytem migrantów jest wspieranie transgranicznych śledztw w celu rozbicia i ścigania zorganizowanych grup przestępczych.

do góry