Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Wspólny raport OECD oraz KE nt. integracji imigrantów

9 grudnia 2018 r. Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych) i OECD (Wydział ds. Migracji Międzynarodowy) opublikowały raport "Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration". Ta druga edycja raportu (pierwsza była opublikowana w 2015 r.) dostarcza kompleksowe międzynarodowe porównanie wyników integracji imigrantów i ich dzieci.

Raport obejmuje 74 wskaźniki w zakresie takich kategorii jak: umiejętności i praca; warunki życia; zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, we wszystkich krajach UE i OECD, a także w wybranych krajach G20 spoza OECD. Dokument ten zapewnia decydentom standardy, dzięki którym mogą porównać wyniki w swoim kraju do wyników w innych krajach i zidentyfikować dobre praktyki. Powinno to pomóc krajom w opracowaniu lepszych polityk na rzecz skuteczniejszej integracji migrantów i ich dzieci, z korzyścią zarówno dla społeczeństw przyjmujących, jak i samych migrantów.

W 2010 r. państwa członkowskie UE przyjęły podczas prezydencji hiszpańskiej wspólne wskaźniki monitorowania integracji obywateli państw trzecich w czterech obszarach: zatrudnienie, edukacja, inkluzja społeczna i aktywność obywatelska. Dlatego specjalny rozdział sprawozdania "Settling In 2018" poświęcony jest sytuacji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej i może być wykorzystywany do monitorowania tzw. wskaźników z Saragossy.

Jeśli chodzi o obywateli państw trzecich w UE, w raporcie wskazano zarówno dokonane postępy, jak i pozostające jeszcze wyzwania. Wśród głównych wniosków wynikających z raportu są m.in.:

·         W 2017 r. W UE mieszkało 21,6 mln obywateli państw trzecich, co stanowi 4,2% ogółu ludności. Prawie połowa obywateli państw trzecich w UE mieszkała w kraju przyjmującym przez 10 lat lub dłużej.

·         Większość obywateli państw trzecich (w wieku produkcyjnym) zamieszkałych w UE ma zatrudnienie (55%), chociaż utrzymuje się luka (13% punktów) w porównaniu z obywatelami kraju przyjmującego (68%) - co jest jeszcze wyraźniejsze wśród kobiet.

·         Odnotowano postęp w dziedzinie edukacji: młodzi (18-24) z krajów trzecich znacznie rzadziej kończą naukę bez dyplomu (23%) niż dziesięć lat temu (34%) - chociaż wskaźnik ten pozostaje znacznie wyższy niż wśród obywateli państw przyjmujących (10%).

·         Wśród osób dorosłych z krajów trzecich odsetek osób o niskim poziomie wykształcenia pozostaje znacznie wyższy (44%) niż wśród obywateli krajowych (21%). Jednak postęp odnotowano na wszystkich poziomach edukacji, a w 2017 r. jedna czwarta obywateli państw trzecich zamieszkałych w UE była wykształcona - odsetek ten był tylko o 5 punktów procentowych niższy niż wśród obywateli kraju przyjmującego.

·         Duża liczba obywateli państw trzecich - 5,7 miliona - żyje we względnym ubóstwie (tj. dochody poniżej progu ubóstwa). Liczba ta przekłada się na wskaźnik na poziomie 39%, tj. ponad dwa razy więcej niż obywateli kraju przyjmującego (17%). W większości państw członkowskich UE ponad jedna trzecia obywateli państw trzecich żyje w ubóstwie.

·         We wszystkich krajach UE (i OECD) ponad 80% imigrantów zgłasza poczucie "bliskiego lub bardzo bliskiego" kraju przyjmującego. Jednak w całej UE prawie jeden na pięciu obywateli państw trzecich uważa, że należą oni do grupy dyskryminowanej ze względu na przynależność etniczną, narodowość lub rasę.

Raport zawiera również dwa szczegółowe rozdziały: poświęcony młodym ludziom ze środowisk imigranckich (w tym dzieciom urodzonym w kraju przyjmującym przez pochodzących z zagranicy rodziców) oraz rozdział na temat różnic płci.

Pełna wersja raportu znajduje się pod https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en

 

 

 

do góry