Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Liberalizacja reżimu wizowego – Komisja przedstawia sprawozdanie na temat spełniania wymogów przez kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego

19 grudnia Komisja Europejska złożyła sprawozdanie na temat spełnienia kryteriów liberalizacji reżimu wizowego przez kraje Bałkanów Zachodnich: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę i Serbię, oraz przez kraje Partnerstwa Wschodniego: Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Z rocznego sprawozdania wynika, że wymogi dotyczące liberalizacji reżimu wizowego są w dalszym ciągu spełnione w przypadku wszystkich ośmiu państw, ale kilka krajów musi niezwłocznie podjąć działania w niektórych obszarach, aby zapewnić, że się to nie zmieni.

Ruch bezwizowy przynosi istotne korzyści Europie i jej partnerom, wzmacniając więzi społeczne, kulturowe i gospodarcze. Wiąże się on jednak również z odpowiedzialnością za utrzymanie postępów osiągniętych w trakcie dialogów w sprawie liberalizacji reżimu wizowego oraz za zapewnienie właściwego zarządzania migracją i środowiskiem bezpieczeństwa. Dzisiejsze sprawozdanie stanowi kontynuację zaleceń Komisji z grudnia 2017 r. i podsumowuje środki wdrożone przez przedmiotowe państwa w minionym roku.

Osiem państw, których dotyczy sprawozdanie, zastosowało środki, aby rozwiązać problem nielegalnej migracji, jednak konieczne są dalsze działania, aby zapewnić trwałe rezultaty:

·         Utrzymuje się wysoki poziom nielegalnej migracji do UE z Ukrainy, Serbii i Bośni i Hercegowiny; powodem do niepokoju jest rosnąca liczba nieuzasadnionych wniosków o azyl składanych w UE przez obywateli Mołdawii i Gruzji;

·         skuteczne działania w celu rozwiązania problemu nielegalnej migracji podjęła Albania, czego skutkiem było zmniejszenie liczby wniosków o udzielenie azylu o 32 % w pierwszej połowie 2018 r. Prace te należy teraz kontynuować i konsolidować;

·         konieczne są dalsze działania, aby zapewnić pełne dostosowanie do polityki wizowej UE: Serbia zakończyła ruch bezwizowy z Iranem, ale nadal utrzymują się obawy związane z ruchem bezwizowym do Serbii z innych krajów;

·         współpraca ze wszystkimi państwami, których dotyczy sprawozdanie, w dziedzinie readmisji i powrotów przebiega sprawnie, ale nadal istnieją możliwości poprawy, w szczególności w przypadku readmisji obywateli państw trzecich, zwłaszcza w Serbii.

Bliższa współpraca Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej z partnerami z Bałkanów Zachodnich pomoże zarządzać migracją nieuregulowaną. Podpisano pierwszą umowę o statusie z Albanią; Serbia i była jugosłowiańska republika Macedonii parafowały swoje umowy; finalizowane są procedury dotyczące Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny.

Potrzebne są dalsze działania w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Pomimo środków podjętych w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej potrzebne są dalsze wzmożone wysiłki ze strony wszystkich ośmiu państw. Pilne działania dotyczące korupcji są niezbędne w Mołdawii i na Ukrainie:

·     zorganizowane grupy przestępcze z ośmiu państw, których dotyczy sprawozdanie, prowadzą szeroko zakrojoną działalność przestępczą w UE, obejmującą między innymi handel nielegalnymi towarami, przestępczość przeciwko mieniu, pranie pieniędzy, handel ludźmi, handel narkotykami, przemyt migrantów i cyberprzestępczość;

·         Mołdawia przyjęła już pewne środki przeciwko praniu pieniędzy, o czym mowa w pierwszym sprawozdaniu z grudnia 2017 r., musi jednak niezwłocznie podjąć działania na rzecz walki z korupcją;

·         konieczne są dalsze wysiłki ze strony Ukrainy w walce z korupcją, aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie wcześniejszych reform oraz zaległych zaleceń sformułowanych w grudniu 2017 r.

Źródło: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en​

do góry