Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Refleksje nad polityką migracyjną Białorusi, nowy artykuł przedstawicieli ESM Justyny Jarząbskiej i Radosława Kardasia

Miło jest nam poinformować, że tekst został opublikowany w książce pt. „Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, która została wydana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w koedycji z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 25. rocznica podpisania Traktatu o dobrosąsiedztwie i współpracy stała się doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat stanu relacji polsko-białoruskich oraz perspektyw ich rozwoju w najbliższej przyszłości. Forum do tego stworzyła międzynarodowa konferencja naukowa, jaka odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, w czerwcu 2017 roku i w całości została poświęcona wspomnianym zagadnieniom. Efekt przeprowadzonych obrad stanowił podstawę do wydania niniejszej publikacji.

Książka „Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” zawiera refleksje środowisk politycznych i naukowych na temat stanu relacji polsko-białoruskich na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej. W pierwszych artykułach publikacji autorzy odnoszą się do kwestii związanych stricte z Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Nawiązują do wątków historycznych oraz ówczesnego stanu relacji między dwoma państwami. Niezwykle cennym wkładem w to zagadnienie są wspomnienia i komentarze osób bezpośrednio zaangażowanych w negocjowanie dokumentu: Pani Profesor Elżbiety Smułkowej, pełniącej w latach 90. XX wieku funkcję Ambasadora RP na Białorusi oraz Pana Piotra Krawczenki, ówczesnego ministra spraw zagranicznych RB. Ich refleksje stanowią swoiste wprowadzenie do kolejnych analiz, w których poszczególni autorzy podejmują próbę oceny stanu i perspektyw relacji politycznych Polski i Białorusi, zwracając uwagę na szczególne znaczenie współpracy polsko-białoruskiej w kontekście bezpieczeństwa i stabilności obszaru poradzieckiego. W dalszej części publikacji, wątki odnoszące się do zagadnień związanych z płaszczyzną polityczną przechodzą w refleksję nad perspektywą współpracy gospodarczej Polski i Białorusi i jej znaczeniem dla umacniania relacji dwustronnych. W analizach poruszane są kwestie dotyczące Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, działalności Polsko-Białoruskiej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej, a także wątki odnoszące się do polsko-białoruskiej współpracy w warunkach funkcjonowania wielkich struktur integracyjnych: Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej. Całość publikacji dopełniają artykuły poświęcone zagadnieniom społecznokulturowym, które stanowią szczególne wyzwanie dla współczesnych stosunków obu państw. Autorzy pochylają się nad problematyką migracyjną oraz kwestiami dotyczącymi mniejszości narodowych i pogranicza polsko-białoruskiego, starając się znaleźć remedium na najbardziej aktualne wyzwania na tej płaszczyźnie, stojące zarówno przed Polską jak i Białorusią.

Członkowie ESM w Polsce Justyna Jarząbska i Radosław Kardaś w swoim artykule zwracają uwagę na niewielką liczbę opracowań na temat polityki migracyjnej Białorusi, chociaż procesy z nią związane mogą mieć wpływ nie tylko na Polskę, ale również na UE. Celem artykułu jest analiza obecnej polityki migracyjnej Białorusi zawężająca zakres badań do wybranych wątków i zagadnień. Autorzy wychodzą od analizy trendów migracyjnych na Białorusi w XXI aby poprzez przegląd najważniejszych dokumentów odnoszących się do kwestii migracji, podjąć próbę konceptualizacji polityki państwa białoruskiego w tym zakresie. Następnie omawiają migracje zarobkowe jako jeden z głównych priorytetów modelu selektywnej polityki imigracyjnej, na który Białoruś kładzie szczególny nacisk w świetle zachodzących przemian demograficznych kraju. Autorzy poprzez analizę zachowania Białorusi wobec migrantów z objętych konfliktem zbrojnym regionów wschodniej Ukrainy, chcą również zwrócić uwagę na pragmatyczny wymiar polityki migracyjnej w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie.

 

do góry