Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego

W IV kwartale 2020 r. odbyła się 17. konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt. „Diagnoza sytuacji - podstawą polityki migracyjnej”. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji i omówienia wniosków płynących z przygotowywanego dokumentu diagnostycznego przedstawiającego bieżącą sytuację migracyjną w Polsce.

  • Zdjęcie: Fotolia
    Zdjęcie: Fotolia

Zgodnie z komunikatem opublikowanym w styczniu 2021 r. Międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji zaakceptował dokument diagnostyczny, stanowiący podstawę dla ustaleń i zaleceń nowej polityki migracyjnej Polski.

Prace nad dokumentem diagnostycznym prowadziła grupa robocza Zespołu, w której skład wchodzili przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych realizujących zadania na rzecz migracji, korzystający z pomocy ekspertów wskazanych przez Zespół (Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Narodowy Bank Polski, krajowe biuro UNHCR, krajowe biuro IOM).

Obecnie prowadzone są prace nad dokumentem wykonawczym, określającym najważniejsze zadania administracji państwowej w odniesieniu do zjawisk i procesów migracji międzynarodowych. Prace te także prowadzone są przez grupę roboczą Zespołu do Spraw Migracji, pod nadzorem Zespołu. Na podstawie diagnozy sytuacji migracyjnej Polski identyfikowane są cele długofalowe, ale przede wszystkim te cele, które powinny zostać osiągnięte w 2021 r. 

Zgodnie z założeniami metodologicznymi nowej polityki migracyjnej diagnoza oraz plan działania mają być weryfikowane i uzupełniane w każdym roku, w zależności od zmian w sytuacji migracyjnej Polski. Możliwe są także uzupełnienia wprowadzane na bieżąco w sytuacjach, gdyby elementy sytuacji migracyjnej kraju uległyby nagłym nieprzewidzianym wcześniej zmianom.

Po zakończeniu prac nad dokumentem wykonawczym i po jego akceptacji przez Zespół do Spraw Migracji dokument stanie się przedmiotem konsultacji społecznych. Ostateczna wersja dokumentu wykonawczego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w efekcie konsultacji społecznych, przedstawiona zostanie Radzie Ministrów do akceptacji.

Komunikat oraz treść dokumentu diagnostycznego dostępne są na stronie BIP

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry