Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Dokument informacyjny ESM, DG HOME KE oraz Wspólnego Centrum Badań

Polityka UE w zakresie migracji pracowników: czas przejść od ram opartych na umiejętnościach do ram sektorowych

Pierwsza okrągły stół Europejskiej Sieci Migracyjnej zorganizowany we współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym i DG Home odbył się 5 listopada 2020 r. w środowisku wirtualnym.
 
Okrągły stół zgromadził największych ekspertów ze środowiska akademickiego, ośrodków analitycznych, organizacji międzyrządowych i międzynarodowych, a także państw członkowskich, aby omówić zakres, w jakim obecna polityka UE w zakresie migracji zarobkowej odpowiada rynkowi pracy pod względem obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności i sektorów. Zastanawiano się, czy nadszedł czas, aby przejść od ram opartych na umiejętnościach do ram bardziej sektorowych.
 
Kluczowe ustalenia spotkania:
- Związek między potrzebami rynku pracy a migracją zarobkową nie jest oczywisty - migracja jest tylko jednym z wielu narzędzi radzenia sobie z niedoborem siły roboczej.
 
- Konieczne jest ponowne przemyślenie relacji między migracją zarobkową a potrzebami rynku pracy oraz tego, w jaki sposób zawody i sektory o niskich i średnich kwalifikacjach można w sposób trwały włączyć do projektu polityki UE w zakresie migracji zarobkowej.
 
- ESM i OECD współpracują z Komisją Europejską w celu dostarczenia informacji o wpływie pandemii na migrację w UE i poza nią, przydatnych rządom i decydentom. Efektem współpracy jest seria pięciu Informatorów o środkach podjętych na szczeblu krajowym i unijnym w odpowiedzi na COVID-19 i ich wpływie na migrację w celu zaradzenia negatywnym skutkom pandemii.
 
- Mobilność umiejętności / partnerstwa talentów są postrzegane jako szansa dla UE, chociaż ustanowienie partnerstw obejmujących wszystkie kraje UE będzie trudne.
 
- Trudno powiedzieć, czy podejście sektorowe lub podejście oparte na umiejętnościach jest lepsze w przypadku polityki UE w zakresie migracji pracowników, która odpowiada potrzebom rynku pracy, ponieważ zależy to od sektora. Umiejętności lub sektory nie powinny być wyborem zero-jedynkowym.
 

 
Więcej informacji tutaj. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry