Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Publikacja nowego raportu ESM „Children in migration”

W jaki sposób państwa członkowskie zapewniają ochronę dzieci podczas procedur migracyjnych i jakie środki są stosowane w odniesieniu do opieki, zakwaterowania, wejścia w dorosłość ? Nowy raport Europejskiej Sieci Migracyjnej przedstawia stan realizacji zaleceń określonych w komunikacie Komisji Europejskiej z 2017 r. w sprawie ochrony migrujących dzieci na rok 2019.

Bruksela, 10 marca 2021 r

Komunikat Komisji Europejskiej z 2017 r. określa działania mające na celu wzmocnienie ochrony wszystkich dzieci migrantów na szczeblu unijnym i krajowym. Raport ESM zawiera porównywalne informacje i przykłady z 26 krajów[1] w kluczowych obszarach określonych w komunikacie z 2017 r., w tym w zakresie identyfikacji, ochrony, przyjmowania, procedur określania statusu, opieki i integracji małoletnich. Raport odzwierciedla sytuację w państwach członkowskich i Norwegii w roku 2019.

Jak wskazuje komunikat z 2017 r., dzieci migrantów, które przekraczają granice, muszą zawsze zostać zidentyfikowane i zarejestrowane jako dzieci oraz powinny otrzymać wsparcie od specjalnie przeszkolonego personelu. W komunikacie zaproponowano kluczowe działania na rzecz bezpiecznych i odpowiednich warunków ich przyjmowania oraz szybkiego wyznaczenia opiekunów dla wszystkich małoletnich bez opieki. Kluczowe ustalenia raportu ESM wskazują, że większość badanych krajów przewiduje obecność urzędnika z odpowiednim przeszkoleniem podczas procedury identyfikacji i rejestracji nieletnich oraz zapewnia specjalne szkolenie funkcjonariuszom straży granicznej/policji. Jeśli chodzi o przyjęcie, rodziny z dziećmi ubiegającymi się o ochronę międzynarodową są na ogół umieszczane w ośrodkach recepcyjnych dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, podczas gdy małoletni bez opieki są zazwyczaj umieszczani w specjalnych ośrodkach recepcyjnych. Większość państw członkowskich zapewnia opiekuna lub przedstawiciela małoletnim bez opieki zarejestrowanym w systemie ochrony miedzynarodowej; w połowie z nich wsparcie to jest również dostępne dla małoletnich bez opieki zarejestrowanych w ramach innych procedur migracyjnych.

Komunikat z 2017 r. podkreśla znaczenie wczesnej integracji. W raporcie ESM stwierdzono, że państwa członkowskie na ogół nie mają określonej polityki ani strategii integracji nieletnich ze środowisk migracyjnych. Jak zauważono w 2019 co niektóre państwach członkowskie wdrażały krajowe programy promujące integrację dzieci migrantów. Komunikat z 2017 r. podkreśla również, że detencja administracyjna dzieci ze względów migracyjnych powinna zawsze być zgodna z prawem UE, stosowanym wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, na możliwie najkrótszy czas i nigdy w pomieszczeniach więziennych. Według raportu ESM, detencja jest prawnie dozwolona w kilku państwach członkowskich UE dla małoletnich bez opieki i małoletnich z rodzinami, chociaż jest to wdrażane tylko w ostateczności z silną gwarancją ochrony dobra dziecka.

Informacje zebrane od państw członkowskich odnoszą się głównie do ram prawnych, politycznych i praktycznych, które państwa członkowskie ustanowiły. Dodatkowe materiały organizacji pozarządowych pomagają zilustrować niektóre z napotkanych wyzwań[2].

Raport:

• “Children in Migration. Report on the state of implementation in 2019 of the 2017 Communication on the protection of children in migration”

• Okres objęty badaniem: sprawozdanie odzwierciedla ustawodawstwo, politykę i praktyki obowiązujące w państwach członkowskich od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

• Zakres: Stan realizacji w 2019 r. Komunikatu w sprawie ochrony migrujących dzieci


EMN website: www.ec.europa.eu/emn I Twitter: https://twitter.com/EMNMigration I LinkedIn: www.linkedin.com/company/european-migration-network

 

 

[1] AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, NO

[2] The following NGOs provided input for this Report: Missing Children Europe, European Network on Statelessness, Red Cross EU Office, Danish Refugee Council (DRC), Defence for Children International Belgium, Project Play, PICUM, and Refugee Rights Europe.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry