Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Raport Departamentu Polityki Migracyjnej MSW poświęcony polityce migracyjnej Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publikacją Wydziału Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatytułowaną „Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej”.

Raport ten jest próbą zebrania i uporządkowania wiedzy na temat działań podejmowanych w zakresie szeroko rozumianej polityki migracyjnej wobec naszych wschodnich sąsiadów, w kontekście  rozwiązań prawnych regulujących imigrację (zarówno ogólnych przepisów dotyczących cudzoziemców, jak i szczególnych regulacji adresowanych do obywateli wybranych państw) oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Jedną z kluczowych tez zawartych w raporcie jest wniosek, iż przyjęte przez Polskę regulacje doprowadziły do znaczącego zwiększenia zainteresowania różnymi formami migracji tymczasowej i cyrkulacyjnej, której atrakcyjność dla obywateli sąsiadujących państw w porównaniu z legalizacją pobytu na terytorium RP (przejawiająca się m.in. znaczącym zwiększaniem liczby wydawanych wiz), spowodowała spadek liczby złożonych w 2011 r. wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Publikacja zwraca uwagę, iż ubiegając się o wizy w celach zarobkowych obywatele Ukrainy, w przypadku których znaczącą rolę odgrywa tzw. uproszczony system zatrudniania cudzoziemców, wykorzystują w dużej mierze odmienne narzędzia prawne niż obywatele Białorusi czy Rosji (bezwzględna dominacja wiz w celu prowadzenia działalności gospodarczej). Z kolei w przypadku kart pobytu w przypadku obywateli państw sąsiednich zwraca uwagę większy niż w przypadku ogółu cudzoziemców odsetek kart związanych z pobytem długoterminowym.

Raport zwraca również uwagę na pogarszają się od wielu lat sytuację demograficzną na Ukrainie i Białorusi oraz na prowadzenie przez Rosję coraz bardziej aktywnej polityki imigracyjnej, kierowanej przede wszystkim do pozostałych państw postradzieckich.

Publikacja dostępna jest w zakładce "Publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej MSW".

do góry