Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie projektu nowej ustawy o cudzoziemcach

Do 19 listopada 2012 r. potrwają konsultacje społeczne projektu ustawy o cudzoziemcach, który ma na celu przebudowanie procedur dotyczących legalizacji pobytu i wydawania stosownych zezwoleń obcokrajowcom w kierunku ich uproszczenia oraz zwiększenia ich przejrzystości.

Nowa ustawa nawiązuje do kierunków polskiej polityki migracyjnej, które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r., a także dostosowuje polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych, w tym m.in. dyrektywy w sprawie jednolitej procedury wnioskowania o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt na terytorium państwa członkowskiego UE dla obywateli państw trzecich (tzw. dyrektywy single permit).

Oprócz wielu korzystnych z punktu widzenia cudzoziemców rozwiązań, projekt zakłada również wprowadzenie obowiązku znajomości języka poslkiego na poziomie A2 przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Projekt ustawy przekazano równocześnie do uzgodnień międzyresortowych, które zakończą się 14 listopada br.

Tekst projektu dostępny jest na stronie internetowej BIP MSW, pod linkiem: http://www.bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637.

do góry