Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Relacja z trzeciej konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej

Dnia 16 października b.r. w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie członków Krajowej Sieci Migracyjnej poświęcone problematyce nadużywania prawa do łączenia rodzin oraz ustalania tożsamości cudzoziemców.

W trakcie spotkania zgodzono się co do tego, iż mimo rosnącej liczby wykrywanych nadużyć  w obszarze łączenia rodzin w celu zalegalizowania pobytu w Polsce, skala problemu jest raczej niewielka. Ze względu na fakt, iż tego typu sprawy dotyczą delikatnych kwestii związanych z życiem osobistym oraz ewolucją norm obyczajowo-społecznych, znacznie utrudnione jest również identyfikowanie tego typu nadużyć. W trakcie dyskusji pojawił się postulat przeprowadzenia kampanii społecznej zwracającej uwagę na pewne zagrożenia oraz problemy związane z zawieraniem tzw. „małżeństw dla pozoru”.

W kwestii ustalania tożsamości cudzoziemców, podkreślono, iż umowa readmisyjna jest skuteczną metodą w tej procedurze, jednak w związku ze stosunkowo niewielką liczbą takich umów podpisanych przez Polskę, Straż Graniczna sięga po alternatywne formy identyfikacji cudzoziemców, wśród których wymieniono:

 • tzw. tryb ambasadowy – kontakt ze znajdującą się w Polsce placówką dyplomatyczną kraju, co do którego podejrzewa się, że jest państwem pochodzenia cudzoziemca; z uwagi na niską skuteczność działań podejmowanych w tym trybie, coraz częściej omija się go;
 • współpraca SG z akredytowanymi placówkami państw pochodzenia (głównie państwami azjatyckimi) w Moskwie i Berlinie (w przypadku braku danego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce), dotyczy to głównie spraw dotyczących obywateli państw azjatyckich;
 • bezpośredni kontakt z instytucją zajmującą się problematyką migracyjno-azylową w państwach pochodzenia migrantów - najbardziej skuteczna metoda, pozwalająca na skrócenie procedury identyfikacji.

Jeśli chodzi o metody identyfikacji stosowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, to w wielu przypadkach posiłkuje się on materiałem zgromadzonym przez Straż Graniczną. Alternatywnie Urząd stosuje również:

 • zapytania do Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Urzędu, polskich placówek dyplomatycznych,
 • oświadczenia cudzoziemców,
 • analizę językową w ramach ustanowionej niedawno współpracy ze szwedzką firmą Verified.

W ramach dwóch wykładów gościnnych podczas konferencji, uczestnicy zapoznali się również z najnowszymi analizami opracowanymi przez Wydział Analiz Migracyjnych Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, tzn: „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku” oraz „Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej”.

Zaczynając od oceny skuteczności pierwszej w historii polskiej polityki migracyjnej akcji abolicyjnej, podkreślono, iż odniosła ona relatywnie duży sukces, o czym świadczy m.in. wysoki odsetek/wskaźnik pozytywnych decyzji we wszystkich postępowaniach abolicyjnych – 76%, a także decyzji wydanych po upływie 1 roku – dotyczyły one 88% wszystkich cudzoziemców objętych badaniem oraz wydanych w kolejnych latach – 57%. Przyczyniły się do tego m.in. surowe kryteria uczestnictwa w programie regularyzacyjnym, gdyż z abolicji zdecydowały się skorzystać przede wszystkim osoby o relatywnie ustabilizowanej sytuacji życiowej w Polsce.

Najistotniejszym okresem decydującym o sukcesie bądź porażce w kwestii utrzymania legalnego statusu pobytowego cudzoziemców są dwa pierwsze lata uczestniczenia w procesie regularyzacyjnym, czyli przystąpienie do programu abolicyjnego oraz uzyskanie kolejnego zezwolenia pobytowego.

Przedstawiając charakterystykę migracji do Polski obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy do Polski – kluczowych kategorii migrantów z punktu widzenia polityki wizowej i migracyjnej Polski, poddano w wątpliwość możliwość pełnienia w przyszłości przez te kraje roli rezerwuaru siły roboczej dla Polski. Wskazano bowiem przede wszystkim na nie budzące optymizmu prognozy demograficzne dla tych krajów, a także na fakt, iż Polska jest dla obywateli tych państw zaledwie jednym z wielu, niekoniecznie najatrakcyjniejszym celem potencjalnej imigracji. To wszystko składa się na postulat konieczności stopniowego przewartościowywania prowadzonej przez Polskę polityki migracyjnej.

 • Na zdjęciu: Pani Monika Prus - Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
  Na zdjęciu: Pani Monika Prus - Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
 • Na zdjęciu: Pani Ewa Balcerak (Departament Polityki Migracyjnej MSW)
  Na zdjęciu: Pani Ewa Balcerak (Departament Polityki Migracyjnej MSW)
 • Uczestnicy pierwszego panelu pt: „Ustalanie tożsamości cudzoziemców w celu udzielenia ochrony międzynarodowej. Analiza wyzwań i potrzeb” – raport ESM
  Uczestnicy pierwszego panelu pt: „Ustalanie tożsamości cudzoziemców w celu udzielenia ochrony międzynarodowej. Analiza wyzwań i potrzeb” – raport ESM
 • Na zdjęciu: Pani Joanna Sosnowska (Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce)
  Na zdjęciu: Pani Joanna Sosnowska (Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce)
 • Na zdjęciu: Pan Paweł Michniewicz (Departament Polityki Migracyjnej MSW)
  Na zdjęciu: Pan Paweł Michniewicz (Departament Polityki Migracyjnej MSW)
 • Na zdjęciu: Pani Joanna Jaracz de Czartoszewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce)
  Na zdjęciu: Pani Joanna Jaracz de Czartoszewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce)
 • Uczestnicy drugiego panelu pt: „Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa” – raport ESM
  Uczestnicy drugiego panelu pt: „Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa” – raport ESM
 • Uczestnicy drugiego panelu pt: „Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa” – raport ESM
  Uczestnicy drugiego panelu pt: „Nadużywanie prawa do łączenia rodzin w Polsce. Fikcyjne małżeństwa oraz fałszywe deklaracje ojcostwa” – raport ESM
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
  Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
 • Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
  Na zdjęciu: uczestnicy konferencji
do góry