Europejska Sieć Migracyjna Polskie akty prawne -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Polskie akty prawne

Problematykę migracji do Polski reguluje kilkadziesiąt aktów prawnych różnego rzędu. Podstawowymi aktami, które odnoszą się do kwestii migracji i azylu to:

  • Polska Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wjazd, przejazd, pobyt cudzoziemców w Polsce, kontrola legalności pobytu cudzoziemców oraz zobowiązywania cudzoziemców do powrotu, zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, zagadnienia dotyczące rejestrów w sprawach cudzoziemców, ewidencji zaproszeń i wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany),
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przyznawanie statusu ochrony międzynarodowej i krajowej).

Wśród pozostałych aktów prawnych należy wymienić przede wszystkim:

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie,
  • Akty regulacyjne odnoszące się do poszczególnych sektorów (praca, działalność gospodarcza, edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna itp.),
  • Wiążące instrumenty międzynarodowe i acquis communautaire.
do góry