Europejska Sieć Migracyjna Roczne raporty polityczne -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Roczne raporty polityczne

Publikowane co roku raporty polityczne (zwane inaczej raportami na temat realizacji polityki w zakresie migracji i azylu) informują o najważniejszych zmianach politycznych i prawnych (na szczeblu krajowym oraz UE), debatach publicznych w obszarze migracji i azylu w danym roku, w tym o sposobie oraz harmonogramie wdrażania prawodawstwa unijnego, jak również zawierają aktualne dane na temat trendów i statystyk w zakresie migracji, azylu, nielegalnych przepływów migracyjnych oraz powrotów. 

Raporty służą monitorowaniu procesu implementacji poszczególnych postanowień wskazanych w przyjętym przez Radę Europejską na posiedzeniu 15-16 października 2008 roku „Europejskim Pakcie o Imigracji i Azylu” oraz pięcioletnim „Programie Sztokholmskim – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli” (dokument ten przyjęty został przez Radę Europejską na posiedzeniu 10-11 grudnia 2009 roku). Stanowią one również istotny wkład dla kolejnych edycji "Raportów na temat imigracji i azylu" (Annual Reports on Immigration and Asylum) oraz sprawozdań podsumowujacych (Staff Working Documents), w których Komisja Europejska co roku dokonuje przeglądu sytuacji w zakresie migracji i azylu na szczeblu UE, wskazuje podobieństwa i różnice w prowadzonej przez każde z państw członkowskich UE polityce w dziedzinie migracji i azylu oraz opisuje postępy we wdrażaniu polityk azylowych i migracyjnych przez poszczególne państwa UE. Dokumenty te podlegają następnie dyskusji w ramach Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

Od 2012 roku na podstawie raportów przygotowywane są również krajowe broszury informacyjne, czyli krótkie - aktualizowane corocznie – opracowania przedstawiające aktualne informacje na temat rozwoju krajowych polityk migracyjnych oraz azylowych, w tym aktualne dane statystyczne.

 

Wybierz Strony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry