Europejska Sieć Migracyjna

Spotkania Krajowej Sieci Migracyjnej

15 konferencja ESM „Współpraca z państwami trzecimi przy przeciwdziałaniu przemytowi oraz handlowi ludźmi”.

Zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniach 3 oraz 4 czerwca 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie w sali 421.

Celem dwudniowej konferencji jest podniesienie świadomości na temat przyczyn i charakteru przemytu i handlu ludźmi oraz omówienie środków mających na celu powstrzymanie tego procederu. Konferencja skupi się głównie na jednym z wymiarów zagadnienia - najlepszych praktykach i wyzwaniach we współpracy z krajami trzecimi w zwalczaniu handlu ludźmi i przemytu osób.
Ponadto konferencja skoncentruje się na roli współpracy dwustronnej z krajami pochodzenia, szczególną uwagę zwracając na to, czy umowy międzynarodowe lub pomoc rozwojowa mogą wpłynąć na decyzję migrantów o podjęciu podróży do Europy, oraz przedstawiając najlepsze praktyki, które rządy mogą wdrożyć w walce z nielegalną migracją.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: Pan Marcin Wrona tel. 22 601 51 16 mail: marcin.wrona@mswia.gov.pl oraz Pani Ewelina Zabardast, tel. 22 601 33 06, mail: ewelina.zabardast@mswia.gov.pl 

Link rejestracyjny będzie aktywny do  29 maja 2019 roku, zapraszamy do rejestracji:

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rejestracji na konferencję „Współpraca z państwami trzecimi przy przeciwdziałaniu przemytowi oraz handlowi ludźmi", która jest organizowana przez Punkt Kontaktowy ESM ulokowany w MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy - do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji na konferencje. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji na konferencję.

 

15 konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej 3-4 czerwca 2019
do góry